ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
2. นายพงศกร กาวิชัย นักวิจัยอิสระ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย