ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้วิจัยร่วม 30%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดวงพร อ่อนหวานบ.ซีบีทีเอสซี โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้วิจัยหลัก 30%
2. ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยร่วม 10%
3. ดร.กาญจนา สมมิตรมหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น ผู้วิจัยร่วม 10%
4. นายสมภพ ยี่จอหอDoister ผู้วิจัยร่วม 10%
5. ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยร่วม 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้วิจัยร่วม 10%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้วิจัยร่วม 10%
4. อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้วิจัยร่วม 10%
5. อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้วิจัยร่วม 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. นายณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร ฟาร์มมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.ดร.กันต์สินี กันทะวงศ์วารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
2. ผศ.ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย