ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการลงทุน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.2-66-029
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการลงทุน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการลงทุน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตจำนวน 60 ราย และศิษย์เก่าจำนวน 60 ราย รวมทั้งสิ้น 120 ราย โดยการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการสัมภาษณ์โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ใช้บัณฑิตจำนวน 12 ราย และศิษย์เก่าจำนวน 12 ราย รวมเป็น 24 ราย ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่ อัตราส่วนร้อยละ และค่าเฉลี่ย รวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ในทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนศิษย์เก่ามีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ใน PLO ข้อที่ 1 3 และ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่ 2 5 และ 6 อยู่ในระดับมาก สำหรับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าต่อความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทางการเงินของบัณฑิตอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่ายังมีความต้องการให้หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งทำการเพิ่มเติมความรู้และทักษะทางด้านบัญชี ภาษี สถิติ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ รวมถึงความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม

คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : The Needs of Graduate Users and Alumni Towards the Desirable Characteristics of Graduates, Bachelor of Business Administration Program in Financial Management and Investment, Faculty of Business Administration, Maejo University.
Abstract :

The objective of this study was to study the needs of graduate users and alumni towards the desirable characteristics of graduates, bachelor of business administration program in financial management and investment, faculty of business administration, maejo university. The data was collected from 60 graduate users and 60 alumni, totaling 120 cases by using a questionnaire to collect data. In addition, to obtain more accurate and accurate information. This study conducted structured interviews with 12 graduate users and 12 alumni, totaling 24 cases. Using descriptive statistical analysis which consists of frequency, percentage, mean and content analysis.

The results of the study show that graduate users had desirable graduate characteristics according to the Program Learning Outcomes (PLOs) in all items at the highest level. Alumni had desirable graduate characteristics according to the learning outcomes of the program in PLO items 1, 3 and 4 were at the highest level and items 2, 5 and 6 were at the high level. As for the satisfaction of graduate users and alumni towards their financial knowledge and competence, they were at a high level. In addition, graduate users and alumni demand that the curriculum emphasize practical teaching and learning. Including adding knowledge and skills in accounting, tax, statistics, and using various software packages, and knowledge of English and third languages.

Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยหลัก
(2566)
100 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2566
1/10/2565 ถึง 30/9/2566
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 10,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023