ภาวะการมีงานทำ และผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาเอกการเงินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.2-66-028
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : ภาวะการมีงานทำ และผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาเอกการเงินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวการณ์มีงานทำ และผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาเอกการบริหารการเงินและการลงทุน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากบัณฑิต จำนวน 60 คน โดยใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Means) สำหรับการวิจัยเชิง คุณภาพใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากบัณฑิต จำนวน 12 คน โดยทำการวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสาร และทำการสรุปผล

ผลการศึกษาในส่วนของภาวะการมีงานทำของบัณฑิต พบว่าบัณฑิต ส่วนใหญ่มีงานทำ คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยทำงานในภาคเอกชนมากที่สุด ซึ่งมีบัณฑิตที่ได้งานทำตรงตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50.00 ทำงานในตำแหน่งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่การเงินมากที่สุด โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลารองาน (ระยะเวลาตั้งแต่สำเร็จการศึกษาถึงได้งานทำ) อยู่ในช่วง 1 – 3 เดือน ได้รับเงินเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท และบัณฑิตได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.67 สำหรับปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อการได้งานทำ บัณฑิตส่วนใหญ่เห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยที่สำคัญ รองลงมาเป็นความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ การมีใบอนุญาตหรือใบประกอบวิชาชีพ ความสามารถด้านภาษาจีน ความสามารถพิเศษด้านอื่น และภาษาอื่น ๆ

สำหรับผลการศึกษาของผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ของบัณฑิต พบว่าบัณฑิตที่มีผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ของบัณฑิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ในระดับมาก ส่วนผลการศึกษาความพึงพอใจในความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทางการเงินของบัณฑิต พบว่าบัณฑิตที่มีความพึงพอใจในระดับมาก

คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Employment Status and Learning Achievement of Graduates, Major in Finance Bachelor of Business Administration Program Faculty of Business Administration, Maejo University.
Abstract :

The objective of this study was to study employment status and learning achievement of graduates, major in finance bachelor of business administration program faculty of business administration, maejo university. This research is mixed methods research. There are both quantitative research and qualitative research. The quantitative research method used to collect data by questionnaires from 60 graduates. Using descriptive statistical analysis which consists of frequency, percentage, and mean. The qualitative research method used structured interviews with 12 graduates by content analysis and conclusions.

The results of the study in terms of the employment of graduates found that most graduates were employed, accounting for 80.00 percent, working in the private sector the most. which have graduates who get jobs in accordance with the field of study they graduated from Representing 50.00 percent and working in most financial positions. Most of them have a waiting period. (Time from graduation to getting a job) Duration 1 – 3 months. Receive a salary between 15,001 - 20,000 baht and graduates have studied at a higher level, accounting for 6.67 percent. Additional factors that affect getting a job Most graduates consider English to be an important factor. Followed by competence in computers and information systems, licenses or professional licenses, Chinese language, other special abilities and other languages.

For the results of the study in terms of the learning achievement of graduates found that graduates have learning achievement based on Program Learning Outcomes (PLOs) at the high level. The results of the study, the satisfaction of the graduates with knowledge and competence in finance. It was found that graduates who were satisfied at a high level.

Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยร่วม
100 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2566
1/10/2565 ถึง 30/9/2566
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 10,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023