กระบวนการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.2-66-024
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : กระบวนการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ :

การศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 และกระบวนการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งผลลัพธ์ 7 ขั้นตอน (Outcome Based Education) หรือ OBE และ AUN-QA Criteria ของ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร หลักสูตร (มคอ.2) ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ โดยการสรุปแบบอุปนัยและนำเสนอในรูปแบบความเรียง

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามการออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ Backward Curriculum Design : BCD) ที่กำหนดไว้ 7 ประเด็น จำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นไปตามแนวทางกระบวนการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education: OBE) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการเชื่อมโยงกระบวนการไปสู่การออกแบบประเมินการสอน การกำหนดแนวทางในการกำกับติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับของรายวิชา(Course Learning Outcome: CLO) และแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา (Year Learning Outcome: YLOs)

คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : The Development of Graduate Programs Faculty of Business Administration Maejo University Outcome-based education (OBE)
Abstract :

A study on the development of graduate level curricula Faculty of Business Administration Maejo University Educational model that focuses on results There is objective to study the development and improvement of educational curricula that focus on learning outcomes; Graduate level Faculty of Business Administration Maejo University, which has 3 study steps Step 1: Information on the 2022 graduate level curriculum standards, 2022 higher education qualification standards, and details of learning outcomes according to the 2022 higher education qualification standards and the process of designing a curriculum that focuses on results 7 Steps (Outcome Based Education) or OBE and AUN-QA Criteria of Assoc. Prof. Dr. Bandit Thipakorn Curriculum (MCO.2) Step 2: Collecting data on learning outcomes of graduate programs. Developing and improving the curriculum that focuses on learning outcomes, step 3: summarizing, discussing results, and making recommendations. By drawing inductive conclusions and presenting them in essay form.

The results of the study found that Improving the educational curriculum that focuses on learning outcomes Graduate level Faculty of Business Administration Maejo University According to the Backward Curriculum Design (BCD) which has 7 points Total of 3 courses: Doctor of Philosophy program Business Administration major Master of Business Administration Program Business Administration major and Master of Accountancy program Accounting major There is a curriculum development process that follows the Outcome Based Education (OBE) curriculum design process. The teacher responsible for the curriculum links the process to teaching evaluation design. Establishing guidelines for monitoring and monitoring learning outcomes at both the course level (Course Learning Outcome: CLO) and demonstrating learning outcomes for each academic year (Year Learning Outcome: YLOs).

Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 น.ส.กฤตาณัฐ ศรีประภา
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : ไม่ระบุ
หน่วยงานต้นสังกัด : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยหลัก
(2566)
100 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2566
1/10/2565 ถึง 30/9/2566
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 10,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023