การสร้างตัวแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.2-66-022
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การสร้างตัวแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
บทคัดย่อ :

งานวิจัยนี้นำเสนอผลการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์ประเภทนักท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กําหนดคําตอบเป็น 2 คําตอบ คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย พบว่า การใช้บริการรถเช่า จํานวนคนที่เดินทาง ลักษณะการเดินทาง และเพศ เป็นแอททริบิวต์ที่มีอิทธิพลต่อคำตอบ นอกจากนี้ยังนำเสนอกฎความสัมพันธ์ซึ่งพบ กฎที่น่าสนใจ เช่น นักท่องเที่ยวประเภทผจญภัยจะใช้บริการเช่ารถเสมอที่ระดับความเชื่อมั่น 100% และจากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและกฎความสัมพันธ์ทําให้ได้ตัวแบบนักท่องเที่ยว โดยอาศัยเทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลซึ่ง พบแอททริบิวต์ที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีอายุระหว่าง 35 ถึง 44 ปี และนักท่องเที่ยวแนวผจญภัยมีอายุระหว่าง 25 ถึง 34 ปี เป็นต้น

คำสำคัญ : พยากรณ์ , เหมืองข้อมูล , การจัดกลุ่ม , การจําแนกประเภท , นักท่องเที่ยว , กฎความสัมพันธ์
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Developing a Foreign Tourist Model in Chiang Mai Province Using Data Mining Techniques.
Abstract :

This research presents the results of a study on the behavior of international tourists who visit Chiang Mai province, Thailand. The aim is to create a predictive model of tourist types using data mining techniques. Two response categories are defined: cultural tourism and adventure tourism. It was found that attributes such as car rental usage, the number of travelers, travel characteristics, and gender influence the response. Additionally, the study presents the relationships between data, revealing interesting patterns. For instance, adventure tourists always use car rental services with a confidence level of 100%. Through the analysis of behavior and relationship rules, models for both types of tourists were developed using data grouping techniques, identifying unique attributes. For example, cultural tourists are typically aged between 35 and 44 years, while adventure tourists are typically aged between 25 and 34 years.

Keyword : Forecast, Data mining, Classification, Clustering, tourists, Association rule
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยร่วม
100 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2566
1/10/2565 ถึง 30/9/2566
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
10,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 10,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ไม่มีข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023