การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการลงทุนครีมบรรเทาอาการอักเสบอินทรีย์สำหรับม้า: กรณีศึกษาผู้ประกอบการรายใหม่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

รหัสอ้างอิงมหาวิทยาลัย : มจ.2-65-016
รหัสอ้างอิง วช. : -- ไม่ระบุ --
สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
วันที่ดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป ภาษาไทย :
หัวข้อ : การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการลงทุนครีมบรรเทาอาการอักเสบอินทรีย์สำหรับม้า: กรณีศึกษาผู้ประกอบการรายใหม่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
บทคัดย่อ :

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการลงทุนครีมบรรเทาอาการอักเสบอินทรีย์สำหรับม้า: กรณีศึกษาผู้ประกอบการรายใหม่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 5 ราย ผลวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ผู้ประกอบการมีความสนใจในการทำธุรกิจ เนื่องจากเห็นถึงปัญหาการเลี้ยงม้า จึงมองเห็นโอกาสในการทำครีมบรรเทาอาการอักเสบอินทรีย์สำหรับม้า ส่วนที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน เงินจ่ายลงทุนเริ่มแรกมีจำนวน 240,000 บาท ไม่มียอดหนี้สิน อายุโครงการลงทุน 5 ปี อัตรา ผลตอบแทนที่ต้องการ 10% ปี 2565 ถึง ปี 2569 ประมาณการกระแสเงินสดรับ 47,650, 65,400, 83,300, 101,200, และ 119,100 บาท ตามลำดับ ระยะเวลาคืนทุน 3.57 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 63,025 บาท ดัชนีกำไร 1.263 เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการลงทุน 18.36% แสดงถึง ธุรกิจสามารถทำการลงทุนได้ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว กรณีรายได้ลดลง 10%, 15% และ 20% ยังสามารถลงทุนในธุรกิจนี้ได้ ส่วนกรณีต้นทุน 30% และอัตราผลตอบแทนที่ต้องการมากกว่า 18.63 % ไม่สามารถลงทุนธุรกิจนี้ได้

คำสำคัญ :
ข้อมูลทั่วไป ภาษาอังกฤษ :
Title : Financial Feasibility Study of an Investment Project in Organic Inflammatory Cream for Horses: A Case Study of New Entrepreneurs in Banthi District, Lamphun Province
Abstract :

Financial feasibility study of an investment project in organic inflammatory cream for horses: a case study of new entrepreneurs in Banthi District, Lamphun Province, this research used in-depth interviews with 5 key informants in 2022. The result showed 2 parts: Part 1 was general information; an entrepreneur was interested in doing business Because of the understanding of the problem of raising horses and had a business opportunity. Part 2 was financial feasibility study At the beginning of 2022, the Initial cash outflow was 240,000 baht, with no debt load, a project life of 5 years, and a required rate of return of 10%. From 2022 to 2026, the cash inflows had 47,650, 65,400, 83,300, 101,200, and 119,100 baht respectively, there were payback periods of 3.57 years, the net present value of 63,025 baht, a Profit index of 1.263, and the internal rate of return of 18.36% shows that the business can invest. The sensitivity analysis, in the case of reduced income of 10%, 15%, and 20% should not be investing, but the case of the increased cost of 30% and the required rate of return of more than 18.36 should not be investing.

Keyword :
รูปแบบงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
ประเภทงานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
สาขางานวิจัย : -- ไม่ระบุ --
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : -- ไม่ระบุ --
Road map : -- ไม่ระบุ --
ส่วนที่ 2 ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ส่วนที่ 3 ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการใหม่
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเจ้าของผลงานวิจัย
 รายชื่อนักวิจัยตำแหน่งนักวิจัยสัดส่วน (%)ประเภทนักวิจัย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
ผู้วิจัยหลัก
(2565)
100 ไม่ระบุ
ส่วนที่ 5 แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ปีงบประมาณ / วันที่รายละเอียดแหล่งทุนจำนวนเงิน (บาท)
1
ปีงบประมาณ : 2565
1/10/2564 ถึง 30/9/2565
ประเภทแหล่งทุน : งบประมาณภายในสถาบัน งบภายในหน่วยงาน
งบประมาณของหน่วยงาน
23,000.00
   รวมจำนวนเงิน : 23,000.00
ส่วนที่ 6 การนำเสนองานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการนำเสนองานวิจัย
ส่วนที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ดำเนินการรายละเอียดน้ำหนักการตีพิมพ์
30 พฤศจิกายน 2566
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม 
ฉบับที่ : 11
หน้า : 192-202
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
เจ้าของวารสาร :
0.8
ส่วนที่ 8 การอ้างอิงงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย
ส่วนที่ 9 การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วันที่ดำเนินการรายละเอียด
1 กรกฎาคม 2565
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
1 ตุลาคม 2565
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ : เชิงพาณิชย์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023