ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
18456 โครงการพัฒนาหนังสือ-ตำราทางสัตวศาสตร์เพื่อส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และห้องสมุด
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 7,500.00  บาท
18395 โครงการสำนักงานสีเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย
งบประมาณเงินรายได้  : 34,000.00  บาท
18366 โครงการรณรงค์งานด้านอนุรักษ์พลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
นาย ธนกร เคหา
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
18358 โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
18346 โครงการพัฒนางานบริการวิชาการร่วมกับ Stakeholders
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 11,000.00  บาท
18311 โครงการศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
18287 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
18286 โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการทางสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18255 โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
ไม่มีข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน
18245 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
18201 โครงการพัฒนาการวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
18140 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 146,000.00  บาท
18087 โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการประจำปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
นาง รจนา อุดมรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
17988 โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 132,000.00  บาท
17987 โครงการพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17986 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 21,500.00  บาท
17982 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 69,000.00  บาท
17980 โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 24,500.00  บาท
17979 โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 2,500.00  บาท
17978 โครงการนันทนาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17895 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร
นาย กิตติพงษ์ ทิพยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำรูญ มณีวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17894 โครงการนักสัตวบาลรุ่นเยาว์
อาจารย์ ดร. สุภารักษ์ คำพุฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. พชรพร ตาดี
อาจารย์ ยุทธนา สุนันตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17893 ฐานการเรียนรู้การผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
นาย อภิชาติ หมั่นวิชา
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
17779 โครงการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17778 โครงการส่งเสริมวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 14,500.00  บาท
17741 การศึกษาผลของสารสกัดเห็ดหลินจืออินทรีย์ในอาหารไก่ไข่ ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การใช้สารสกัดเห็ดหลินจืออินทรีย์ในอาหารไก่ไข่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม
งบประมาณเงินรายได้  : 117,400.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 909,900.00  บาท