ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
17741 การศึกษาผลของสารสกัดเห็ดหลินจืออินทรีย์ในอาหารไก่ไข่ ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การใช้สารสกัดเห็ดหลินจืออินทรีย์ในอาหารไก่ไข่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม
งบประมาณเงินรายได้  : 117,400.00  บาท
17299 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17202 โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 21,200.00  บาท
17171 โครงการการใช้สารสกัดเห็ดหลินจืออินทรีย์ในอาหารไก่ไข่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม
งบประมาณเงินรายได้  : 82,600.00  บาท
16937 โครงการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่และปลาในชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของอาหารโปรตีนในท้องถิ่น
อาจารย์ ดร. สุภารักษ์ คำพุฒ
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
16427 โครงการพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16396 โครงการทำขวัญควาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ศิลมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
16394 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสาตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
16393 โครงการยกระดับการบริการวิชาการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
16391 โครงการยกระดับการวิจัยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 91,000.00  บาท
16389 โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 18,500.00  บาท
16388 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
16372 โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
16371 โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 11,500.00  บาท
16370 โครงการนันทนาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 3,000.00  บาท
16367 โครงการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 28,000.00  บาท
16366 โครงการอบรมภาวะผู้นำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
16364 โครงการส่งเสริมวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 9,000.00  บาท
16363 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
16362 โครงการให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 132,000.00  บาท
16361 โครงการพัฒนาห้องสมุด
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
16359 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16358 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 24,000.00  บาท
16357 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
16356 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 ประจำปีการศึกษา 2563
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
16355 โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านสัตวศาสตร์
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 52,000.00  บาท
16354 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 45,500.00  บาท
16343 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 22,000.00  บาท
16333 โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการประจำปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
นาง รจนา อุดมรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
16332 โครงการพัฒนาการวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
16331 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)
อาจารย์ ดร. อานนท์ ปะเสระกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
16330 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
16329 โครงการรณรงค์งานด้านอนุรักษ์พลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
นาย ธนกร เคหา
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
16328 โครงการสำนักงานสีเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 1,240,700.00  บาท