ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
15831 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 94,400.00  บาท
15656 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ OKR กับการพัฒนาองค์กรยุคใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
นาง รจนา อุดมรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 45,264.00  บาท
15408 โครงการอบรมภาวะผู้นำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
15368 โครงการทำขวัญควาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ศิลมั่น
งบประมาณแผ่นดิน  : 20,000.00  บาท
15366 โครงการมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ศิลมั่น
งบประมาณแผ่นดิน  : 110,000.00  บาท
15110 โครงการนันทนาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 3,000.00  บาท
15109 โครงการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 32,000.00  บาท
15101 โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 16,500.00  บาท
15100 โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
15099 โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรม จริยธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 16,500.00  บาท
15097 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
14887 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
14885 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย
นาง รจนา อุดมรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
14881 โครงการพัฒนาการวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
14879 โครงการสำนักงานสีเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 58,055.00  บาท
14878 โครงการรณรงค์งานด้านอนุรักษ์พลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
นาย ธนกร เคหา
นาย โยธิน นันตา
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
14877 โครงการอนุรักษ์การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการเลี้ยงไก่ต่อไก่ตั้ง
นาย ครรชิต ชมภูพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
14876 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 85,000.00  บาท
14875 โครงการผลิตปุ๋ยจากมูลสัตว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำรูญ มณีวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
14874 โครงการบริการวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
14873 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
14871 โครงการพัฒนาห้องสมุด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย
งบประมาณเงินรายได้  : 22,000.00  บาท
14870 โครงการอบรมระบบมาตรฐานฟาร์ม
อาจารย์ ดร. มงคล ยะไชย
งบประมาณเงินรายได้  : 8,000.00  บาท
14869 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
อาจารย์ ดร. มงคล ยะไชย
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
14868 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 ประจำปีการศึกษา 2562
อาจารย์ ดร. มงคล ยะไชย
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
14867 โครงการปฐมนิเทศศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
อาจารย์ ดร. มงคล ยะไชย
งบประมาณเงินรายได้  : 32,000.00  บาท
14866 โครงการพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
นาย ปริญญา วงศ์จักร์
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
14864 โครงการเลี้ยงสัตว์แลกค่าเทอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
14863 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 7,500.00  บาท
14862 โครงการส่งเสริมวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
14860 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 120,000.00  บาท
14859 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย
งบประมาณเงินรายได้  : 34,000.00  บาท
14857 โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
งบประมาณเงินรายได้  : 384,000.00  บาท
14856 โครงการให้ความรู้ทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
14855 โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
14854 โครงการสหกิจศึกษา และการฝึกงาน
อาจารย์ ดร. มงคล ยะไชย
งบประมาณเงินรายได้  : 180,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 2,193,219.00  บาท