ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
20318 โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
งบประมาณเงินรายได้  : 28,900.00  บาท
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
20128 โครงการการเสวนา "พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. 2565"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
งบประมาณเงินรายได้  : 28,250.00  บาท
19948 โครงการพัฒนาทักษะทางสัตวศาสตร์เครือข่ายภาคี 4 จอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
นาย วิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์
งบประมาณเงินรายได้  : 187,550.00  บาท
19854 โครงการ Coffee Hour
นาง รจนา อุดมรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 2,250.00  บาท
19792 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตไก่กระดูกดำ
นาย ครรชิต ชมภูพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ
อาจารย์ ดร. สุภารักษ์ คำพุฒ
อาจารย์ ยุทธนา สุนันตา
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
19714 โครงการอบรมภาวะผู้นำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
อาจารย์ ดร. สุภารักษ์ คำพุฒ
นาย วิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19295 โครงการสำนักงานสีเขียว
นาง รจนา อุดมรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 43,400.00  บาท
19294 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
19293 โครงการพัฒนาการวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
นาง จิราพรรณ เคหา
งบประมาณเงินรายได้  : 45,000.00  บาท
19292 โครงการศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของสัตวศาสตร์
นาง รจนา อุดมรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
19290 โครงการพัฒนาห้องสมุด ห้องสมุดดิจิตอลและพื้นที่การเรียนรู้เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
19268 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
นาง จิราพรรณ เคหา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
19264 โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์และทักษะผู้ประกอบการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
นาย วิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์
งบประมาณเงินรายได้  : 14,300.00  บาท
19263 โครงการให้ทุนการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
นาย วิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
19261 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
19260 โครงการนันทนาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
นาย วิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19259 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
นาย วิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์
งบประมาณเงินรายได้  : 22,500.00  บาท
19258 โครงการแข่งขันทักษะทางสัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
นาย วิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์
งบประมาณเงินรายได้  : 29,900.00  บาท
19257 โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
นาย วิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์
งบประมาณเงินรายได้  : 6,500.00  บาท
19246 โครงการขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติด้านวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
งบประมาณเงินรายได้  : 30,600.00  บาท
19245 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
งบประมาณเงินรายได้  : 54,350.00  บาท
19244 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
งบประมาณเงินรายได้  : 112,000.00  บาท
19243 โครงการการเพิ่มมูลค่าจากของเศษเหลือจากฟาร์มปศุสัตว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำรูญ มณีวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19242 โครงการพัฒนางานบริการวิชาการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
19240 โครงการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 70,000.00  บาท
19066 โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการประจำปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
นาย สัพพะโชติ์ ใจบาน
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
19054 โครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
อาจารย์ ยุทธนา สุนันตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำรูญ มณีวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ศิลมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 98,400.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 16,332,900.00  บาท