ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
19629 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
นาง ดวงใจ ไพพงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 52,080.00  บาท
19628 โครงการสานฝันปันน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2566
น.ส. ณภาภัช เลี้ยงประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 41,000.00  บาท
19627 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และพัฒนาทักษะอาชีพด้วยผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการโดยนักศึกษา : Project of student a new entrepreneurs startup
น.ส. ณภาภัช เลี้ยงประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
19626 โครงการ "สร้างสัมพันธ์ศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์คณะพัฒนาการท่องเที่ยว" ประจำปี 2566
น.ส. ณภาภัช เลี้ยงประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
19587 โครงการบัณฑิตนักพัฒนา มุ่งสร้างคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ ชาติพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 228,360.00  บาท
19580 โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการงานชมรมนักศึกษา (Tobiz Club)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
งบประมาณเงินรายได้  : 104,050.00  บาท
19457 โครงการ การสร้างสรรค์ตำรับอาหารจากวัตถุดิบอินทรีย์ตามฤดูกาลเพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว “Creative Food Design for Tourism: EatWell, DrinkWell”
อาจารย์ ดร. วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ
งบประมาณเงินรายได้  : 49,475.00  บาท
19387 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์การผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 1,200,000.00  บาท
19199 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านเกษตร อาหาร สุขภาพด้วยนวัตกรรมการท่องเที่ยวบนฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Reinventing University)
อาจารย์ อนุวัต เชื้อเย็น
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
19057 โครงการการเสริมสมรรถนะผลลัพธ์การเรียนรู้รายปี (Tobiz YLOs)
อาจารย์ ดร. ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
งบประมาณเงินรายได้  : 996,390.00  บาท
19056 โครงการเสริมสร้างทักษะการนำเที่ยว (Tobiz Tour Guide Training)
อาจารย์ อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 766,680.00  บาท
18909 โครงการสหกิจศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 91,630.00  บาท
18906 โครงการการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Tobiz CLOs)
อาจารย์ อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 182,380.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 3,992,045.00  บาท