ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
18107 โครงการบัณฑิตนักพัฒนา มุ่งสร้างคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ ชาติพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 184,600.00  บาท
18003 โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ToBiz Internship)
อาจารย์ อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 27,200.00  บาท
18002 โครงการเสริมสร้างทักษะการนำเที่ยว (ToBiz Tour Guide Training)
อาจารย์ อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 357,600.00  บาท
18000 โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการงานชมรมนักศึกษา (ToBiz Club)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
งบประมาณเงินรายได้  : 174,000.00  บาท
17990 โครงการการเสริมสมรรถนะผลลัพธ์การเรียนรู้รายปี (ToBiz YLOs)
อาจารย์ ดร. สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 349,300.00  บาท
17389 โครงการสหกิจศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์ อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
งบประมาณเงินรายได้  : 48,800.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 1,141,500.00  บาท