โครงการสหกิจศึกษา (66-2.1.6)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ฝึกการปฏิบัติงานนักศึกษาตามสาขาวิชาชีพ เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาความรับผิดชอบ การสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ และเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ คณะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาความรับผิดชอบ การสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ คณะร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ดำเนินการจัดฝึกการปฏิบัติงานนักศึกษาตามสาขาวิชาชีพ เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาความรับผิดชอบ การสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
3 เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ คณะได้ดำเนินการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (สถานประกอบการ)
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่นิเทศงานนักศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2566-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
- 2566-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
- 2566-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
- 2566-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
- 2566-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
- 2566-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565
เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของคณะ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2566-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
- 2566-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
- 2566-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
- 2566-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
- 2566-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
- 2566-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
5. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2566-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
- 2566-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
- 2566-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
- 2566-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
- 2566-ขออนุมัติโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565
- 2566-รายงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565
เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 0.00
6. ร้อยละของจำนวนรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 0.00
7. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/10/2565  - 29/09/2566 05/10/2565  - 30/08/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ