โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จัดกิจกรรม 2 ครั้ง 1) ด้านอาคารสถานที่ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 2) ด้านการคลัง ประกันคุณภาพ โครงการ วิจัย และอาคารสถานที่ วันที่ 3 กันยายน 2562 รวมบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 81 คน ได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ จัดกิจกรรม 2 ครั้ง
1) ด้านอาคารสถานที่ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
2) ด้านการคลัง ประกันคุณภาพ โครงการ วิจัย และอาคารสถานที่ วันที่ 3 กันยายน 2562
รวมบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 81 คน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระบบสารสนเทศ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ขอเชิญ KM ระบบอาคาร.pdf
- ว9ขอเชิญ KM erp #2.pdf
เชิงปริมาณ ระบบ 2 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : กระบวนการทำงานที่สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. กระบวนงานที่สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้โดยใช้ระบบสารสนเทศ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- KM erp 2562.pdf
เชิงปริมาณ กระบวนงาน 2 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศในภาพรวม (erp)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- พึงพอใจผู้ใช้งาน erp 12-62.pdf
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.8 0.00
2. ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- พึงพอใจผู้บริหาร erp 12-62.pdf
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.8 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
03/05/2562  - 30/09/2562 12/06/2562  - 03/09/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ