สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาย ณภัทร แก่นสาร์
Mr. Napat Kaensar
โทรศัพท์ : 3068
E-mail : napat-k@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 066
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับ : ปฏิบัติการ
วันที่เริ่มทำงาน : 22/6/2550
ตำแหน่งการบริหาร
หัวหน้างานงานกิจกรรมนักศึกษา
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพัฒนา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17775: โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2565
2. 17293: โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2564 "พัฒนาระบบเรียนรู้ออนไลน์รากแก้วอินทนิล"
3. 16931: โครงการวันแห่งเกียรติภูมิ พิธีมอบสัญลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2564
4. 16930: โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2564
5. 16377: โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
6. 16309: โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
7. 16000: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานด้านการประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
8. 16027: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ปี 2563-2564
9. 15296: โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563
10. 15311: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษา  ประจำปี 2563
11. 15315: โครงการวันเกียรติยศกิจกรรมนักศึกษาแม่โจ้ ประจำปี 2563
12. 15087: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2563
13. 15295: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2563
14. 14583: โครงการพาน้องเที่ยว เรียนรู้ข้ามศาสตร์
15. 14521: โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ถวายงานผ่านภาษา "ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร" ประจำปี 2562
16. 14131: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2562
17. 13999: โครงการวันเกียรติยศกิจกรรมนักศึกษาแม่โจ้ ประจำปี 2562
18. 14067: โครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2562
19. 14047: โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนแรียนรู้สำหรับผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ความเป็นนานาชาติ ประจำปี 2562
20. 14003: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562
21. 11414: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2561
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
2. กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ สนม. ให้มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. โครงการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
6. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว หัวข้อ "ก๊าซเรือนกระจกกับการลดใช้พลังงาน"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
7. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
8. โครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) “กิจกรรม Big Cleaning Day”
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานด้านการประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
10. โครงการสัมมนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบการตัดสินใจ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
11. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
[ การเสวนา, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
12. โครงการอบรมการคัดแยกขยะ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้รับผิดชอบกำกับดูแลระบบระดับหน่วยงาน
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
14. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานด้านกิจการนักศึกษาระดับณะ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
15. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานข้อมูลพื้นฐานทางสภาพแวดล้อม (IoT Smart Farm)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมทั่วไป ]
16. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านการบริหารจัดการและการพัฒนากิจการนักศึกษา
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
17. กิจกรรมด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย) พ.ศ.2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
18. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
19. กิจกรรมด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย/แผ่นดินไหว)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
20. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ.2562
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
21. โครงการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ)
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
22. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
23. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
24. โครงการ "งานดี บริการดี ชีวีมีสุข"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
25. การฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว) อาคารอำนวย ยศสุข
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
26. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการและการบริหารจัดการองค์กรของกองกิจการนักศึกษา กิจกรรมการบริหารจัดการองค์กร "จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคลและทุกงานในองค์กรกองกิจการนักศึกษา"
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
27. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
28. รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (3739) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง
เลขที่คำสั่ง : 32/2562 (3429) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 323/2562 (3427) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
เลขที่คำสั่ง : 158/2562 (3408) แต่งตั้งคณะทำงานนักคิดรุ่นใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 724/2561 (3211) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1-2565 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 31-01-2565

1/2565 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจร และการสื่อสาร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 (ครั้งที่ 43) และปีการศึกษา 2563 – 2564 (ครั้งที่ 44)
วันที่ : 27-01-2565

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 07-01-2565

10/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 18-11-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 17-11-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 20-10-2564

9/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 18-10-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา
วันที่ : 11-10-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 29-09-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-09-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 09-09-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 18-08-2564

ครั้งที่ 6/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-08-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 22-07-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 08-07-2564

2-2564 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา
วันที่ : 28-06-2564

4/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 16-06-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 10-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-06-2564

ครั้งที่ 5/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-06-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-05-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-05-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 29-04-2564

3/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) ครั้งที่
วันที่ : 24-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 18-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-03-2564

2/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 17-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 17-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 18-01-2564

ครั้งที่ 1/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 14-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 05-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 05-01-2564

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ครั้งที่ 8/2563
วันที่ : 22-12-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 26-11-2563

พิเศษ/2563 : การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564
วันที่ : 23-11-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ศุนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 17-11-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-11-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 22-10-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 17-09-2563

ครั้งที่ 6/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 17-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-09-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจรและการสื่อสาร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 17-08-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 02-07-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 18-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-06-2563

ครั้งที่ 3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 09-06-2563

2/2563 : ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 15-05-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณากรณีเงินช่วยเหลือนักศึกษาประสบความเดือดร้อนเกี่ยวกับอัคคีภัย
วันที่ : 30-04-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 29-04-2563

ครั้งที่ 2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 10-04-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณากรณีเงินช่วยเหลือนักศึกษาประสบความเดือดร้อนเกี่ยวกับอัคคีภัย
วันที่ : 07-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 27-02-2563

1/2563 : การประชุมคระกรรมการฝ่ายประสานบัณฑิตและนักศึกษา
วันที่ : 21-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 03-02-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 27-01-2563

ครั้งที่ 1/2562 : คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 03-10-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 04-07-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 24-05-2562

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการแก้ไขกฎ ระเบียบ และข้อบังคับกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 20-08-2561