รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 2 70 รอ
กิจกรรมบังคับของคณะ 2 14 รอ
กิจกรรมเลือกเสรี 3 25 รอ
รวมทั้งสิ้น 7 109 รอ