ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5506101339   นายธงชัย   ทิพย์พนาพันธุ์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5601101355   นายยศวัฒน์   คำสมุทร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101356   นางสาวโยธกา   มีฤทธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5605104396   นายสุรเชษฐ์   เลี้ยงวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 18ชั่วโมง
5606104362   นายพงศ์ภัค   ฉัตรนุเคราะห์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5606105303   นางสาวกนกวรรณ   คุณา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5618102316   นายณัฐวัชร์   จริยาพร้อม : การสื่อสารดิจิทัล 15ชั่วโมง
5701101307   นางสาวกุลธิดา   นาเมืองรักษ์ : พืชไร่ 21ชั่วโมง
5701101311   นางสาวจิราภรณ์   สีวิใจ : พืชไร่ 21ชั่วโมง
5701101350   นางสาวเยาวเรศ   มาเละ : พืชไร่ 21ชั่วโมง
5701101355   นางสาววริษฐา   เครือฮวบ : พืชไร่ 21ชั่วโมง
5701125304   นางสาวจรรยวรรธน์   เมืองมาหล้า : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125305   นางสาวจรวยพลอย   ธรรมเสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 18ชั่วโมง
5701125310   นางสาวณัฐนิดา   ซุ้ยทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 18ชั่วโมง
5701125311   นางสาวเทพธีรา   หน่อคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 21ชั่วโมง
5701125327   นางสาวพินิจตา   พรหมซาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5704106328   นางสาวภัควรินทร์   มงคลอัศวพงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
5705101387   นางสาวศศิวิมล   แสงสว่าง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705101392   นางสาวศิริพร   ช้อนทอง : รัฐศาสตร์ 21ชั่วโมง
5705101394   นางสาวศิริรัตน์   สิทธิศรีจันทร์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705101408   นางสาวสุภาพร   วงค์ษายะ : รัฐศาสตร์ 21ชั่วโมง
5705201336   นางสาวพรกนก   มะโนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 21ชั่วโมง
5706101321   นางสาวจิรัชญา   ปันวารี : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706101432   นางสาวศุภิสรา   รักชุม : การจัดการ 15ชั่วโมง
5706101441   นางสาวสิรินาถ   วันดี : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706101447   นางสาวสุดารัตน์   พนะการ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706101457   นางสาวอภิญญา   วังขาว : การจัดการ 15ชั่วโมง
5706102331   นางสาวจุฑามาส   ดวงดาว : การตลาด 12ชั่วโมง
5706103006   นางสาวขวัญฤทัย   ชุมภู : บัญชี 15ชั่วโมง
5706103051   นางสาวนิรินตรา   อ่อนหวาน : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103066   นางสาวปวีณา   ส่วยกลม : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103072   นางสาวปิยะภรณ์   ช่างวาดเขียน : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103083   นางสาวพิมพ์ประภา   กันทะทอง : บัญชี 18ชั่วโมง
5706103085   นางสาวเพชรา   กรองมาดี : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103087   นางสาวแพรพรรณ   ด้วงวงศ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103103   นางสาวรัชฎาพรรณ   พิบูลย์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103345   นางสาวณิชารีย์   ศิวานนท์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5709101364   นางสาวพิมพ์นิภา   วารนิช : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5709101365   นางสาวภัทราภรณ์   เกตุมรรค : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5709101405   นายสุริยา   อุดแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
5709101408   นายอธิพงศ์   แจ้งสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
5709101418   นายอัษฎาวุธ   มาละยะมาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
5712101371   นางสาววนิดา   อินต๊ะแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5712101372   นางสาววรรวิภา   คงคำเปา : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5712101373   นางสาววรัญญา   ยอนิมา : เศรษฐศาสตร์ 21ชั่วโมง
5712106382   นางสาวญาดา   รัตนโกศิลป์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
5714102301   นางสาวกชกร   น้อยหว้า : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5714102303   นางสาวกนกวรรณ   ประชุมรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102309   นางสาวขนิษฐา   คนตรง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102310   นางสาวคริษฐา   โลนันท์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102311   นางสาวจารุวรรณ   มากยก : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5714102314   นางสาวชลธิรศน์   บุญยืน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102315   นางสาวญาณิศา   ดอนชัย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5714102366   นางสาวอมรรัตน์   เบ็ญอาหลี : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5722103001   นายกิติพงษ์   กวินเดช : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5801101315   นายชนะฤทธิ์   จิตรนึก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101341   นายพล   เมทา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101352   นางสาววิไลวรรณ   โนมขุนทด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101357   นางสาวศิริลักษณ์   คำปา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101367   นางสาวสุทธิดา   พรรณเรืองรอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101373   นางสาวอรพิณ   พะเก่พอ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101379   นายเอกรัฐ   ธนานุสิทธิ์ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
5801105340   นายธีรทัพพ์   เรืองเทศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105352   นางสาวประภาพร   เทพพิทักษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105366   นายวชิรวิทย์   ธิการ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105385   นางสาวสุจิณณา   วรรณราช : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801125303   นางสาวกนกพร   วงศ์กันทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801125328   นางสาวนันทวรรณ   เขตรสุวรรณ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 15ชั่วโมง
5801125337   นางสาวพนิดา   สาลีอาจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 15ชั่วโมง
5801125352   นางสาววิภาดา   พรมทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801125353   นางสาววิภารัตน์   จัตุชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 15ชั่วโมง
5803103326   นางสาวปิยณัฐ   สีลาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5804101383   นายวราวัฒน์   ว่องไว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5804106333   นายภาณุพันธ์   สัมพันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
5804106342   นายวรัญญู   แก้วศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
5804106350   นายศุภกิตติ์   คำใจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5804106351   นายสพลยศ   นันทวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5804106352   นายสันติภาพ   สุวรรณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805101333   นายธนพล   จอมคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805201304   นางสาวกิตติกานต์   คำฝั้น : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805201340   นางสาวฟ้ารุ่ง   จันทร์เรือน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805201350   นางสาววิชญาพร   มานะศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805204345   นายสัมพันธ์   พรหมบุตร : การบริหารท้องถิ่น 21ชั่วโมง
5806101099   นางสาวอรัญญา   พลพิทักษ์ชาติ : การจัดการ 18ชั่วโมง
5806101364   นายดนุพล   ธรรมเสนา : การจัดการ 15ชั่วโมง
5806101377   นายธวัตรชัย   เสวะกะ : การจัดการ 15ชั่วโมง
5806101386   นายนพดล   เรือนสุภาธง : การจัดการ 15ชั่วโมง
5806101387   นายนรินทร์   สินธุยะ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101395   นายนิติพัฒน์   คงนุช : การจัดการ 15ชั่วโมง
5806103004   นางสาวกฤตพร   จุลศิลป์ : บัญชี 15ชั่วโมง
5806103006   นางสาวเกษนิภา   คุณยศยิ่ง : บัญชี 18ชั่วโมง
5806103008   นายคธากร   กระบี่น้อย : บัญชี 18ชั่วโมง
5806103015   นางสาวจุฬารัตน์   อติสุคนธ์ : บัญชี 18ชั่วโมง
5806103025   นางสาวฐิติพร   ศักดิ์สมบัติ : บัญชี 18ชั่วโมง
5806103030   นางสาวณัฐวรา   ศรีวิชัย : บัญชี 15ชั่วโมง
5806103032   นายณัฐวุฒิ   เครือคำ : บัญชี 18ชั่วโมง
5806103056   นางสาวเบญจวรรณ   อินทอง : บัญชี 15ชั่วโมง
5806103060   นางสาวประภารัตน์   เฌอมือ : บัญชี 18ชั่วโมง
5806103065   นางสาวพัชนิดา   ใหม่แก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103071   นางสาวพิม   กิตติยะ : บัญชี 15ชั่วโมง
5806103088   นางสาวลลิตา   ภูวรงค์ฤทธิ์ : บัญชี 18ชั่วโมง
5806103119   นางสาวสุนิสา   อมรนุวัฒน์ : บัญชี 18ชั่วโมง
5806103121   นางสาวสุวิมล   แสนทวีสุข : บัญชี 18ชั่วโมง
5806103135   นางสาวอารีย์   จะกุย : บัญชี 18ชั่วโมง
5806103136   นางสาวอินทิพร   ชาวโพงพาง : บัญชี 18ชั่วโมง
5806103440   นางสาวรติกาญจน์   ประเมินชัย : บัญชี 12ชั่วโมง
5806104303   นางสาวกมลทิพย์   ภู่คงพันธุ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104314   นางสาวกัลยรัตน์   สายวงศ์คำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104367   นางสาวณัฐธิกา   เต่าเขียว : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104475   นางสาววจี   ยั่งยืน : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104481   นางสาววรนิษฐา   คัมภิรานนท์ : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104489   นางสาววิไลวรรณ   ปริศวงศ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806105313   นายบรรณฑวรรณ   กิ่งชนะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105326   นายณัฐิวุฒิ   ดีปินไซร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105328   นายดนุสรณ์   เก่งเขตรกรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5806105356   นายปริญญา   พุมาเกรียว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105357   นายปัญจพล   จองปันต๊ะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105381   นายวราวุธ   ว่องไว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5809101366   นางสาวพีรกานต์   เขตวัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5809101368   นางสาวแพรรดา   ทีงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5809101399   นางสาวอภิญญา   อินถานะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5812101318   นางสาวเจนจิรา   ทองหล่อ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5812101332   นางสาวธนัญญา   กิติวงศ์โกศัย : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5812101366   นางสาวรชดากร   ยะยอง : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5812101370   นายรัตทชัย   หอยแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5812106317   นางสาวชลธิดา   สุวรรณไชยา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
5812106319   นายชวลิต   ติดชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
5812106327   นางสาวณัฏฐ์นลินี   สังข์คร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
5812106368   นางสาววชิรญาณ์   บรรณารักษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5812106388   นางสาวเสาวลักษณ์   สุรินธรรม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5812107303   นางสาวศิริน   กระจ่างดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 18ชั่วโมง
5812107356   นางสาวศศิธร   แย้มงาม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
5812107361   นางสาวสุกัญญา   ดำครุฑ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
5812107363   นางสาวสุนิสา   ปัญญากอย : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 15ชั่วโมง
5812107365   นายอนุชา   ฆ้องแก้ว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
5814101302   นางสาวกรรณิการ์   เชียงมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101310   นางสาวจิณห์นิภา   มณีกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101327   นายทศพล   เต็มดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101335   นายนันฐวัฒน์   อรุณกิจทวีลาภ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101337   นางสาวนันทวรรณ   สี่พร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
5814101338   นางสาวนุชรี   วรรณฉวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101340   นางสาวปทุมพร   ตาเจริญเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101347   นายพิจัย   บุญเสถียรวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101348   นายพิชชานนท์   เจริญวัฒนวิญญู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101364   นางสาววิกานดา   ป้อเครือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101367   นายศัทธาธิต   ลายมังกร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101372   นายสมลักษณ์   เป็งสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101376   นางสาวสุทธิวรรณ   อูปทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101388   นายอิทธิพัฒน์   ทองศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814102305   นางสาวกัญจนาลักษณ์   เหล็กกล้า : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102307   นางสาวกัลย์สุดา   แสวงรุจิธรรม : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102311   นายจิณณครุฑา   ช่างเจริญ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102315   นางสาวจรินนาชญ์   พิมานเชวง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102324   นางสาวชญานิศ   เนียมสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5814102326   นางสาวชลินภากรณ์   อัศวโชค : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5814102342   นางสาวนารีญา   สิงหนสาย : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5814102344   นางสาวประการัง   อรัญญานันท์ : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5814102345   นางสาวปิยพร   ใจมุก : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102348   นางสาวพรธีรา   จันทาโลก : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102354   นางสาวมัลลิกา   จอกแก้ว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102355   นางสาวเมธาพร   โตตั้ง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5814102366   นางสาววาสนา   เชื้อจีน : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
5814102371   นางสาวศลิษา   อัษฏเมธี : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5814102372   นางสาวศิรประภา   กุนเกียว : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
5814102375   นางสาวสิริการ   ขัมภรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
5815123405   นางสาวสุฑามาศ   เพิ่มพูลทรัพย์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5822101352   นายธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
5822101427   นางสาวอมรรัตน์   ประจำถิ่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง