ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601101309   นางสาวจารุวรรณ   สุขอ่วม : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5601101312   นางสาวจิราภรณ์   แจ้งศรีสว่าง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5601101313   นางสาวเจนจิรา   เกษร : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5601101343   นายพงศกร   ชุมภูชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101356   นางสาวโยธกา   มีฤทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101365   นางสาววาทินี   บังคมเนตร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101366   นายวิทยา   แซ่โซ้ง : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5601101367   นายศรายุทธ   สีแก้วตู้ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101374   นางสาวสิริอาภรณ์   อินทร์ไชย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601102301   นางสาวกนกวรรณ   ปันปวง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102319   นายโกมินทร์   นำภา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102348   นางสาวชุติมา   รัตนบุรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5601102359   นายต้นตระการ   ติง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102388   บุศรินทร์   ทินะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102440   นายวิทยา   เพชรราช : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5605101340   นางสาวธัญลักษณ์   โยธาราษฎร์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101410   นางสาวอรวรรณ   หลวงพันธ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5606102345   นางสาวดวงจันทร์   อันทะนนท์ : การตลาด 18ชั่วโมง
5609101438   นางสาวสาวิตรี   โพธิ์ศรีรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
5612102351   นายธนาธิป   ตุ่นยานะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5612102352   นางสาวธัญวรินทร์   แสงเรืองธนวัต : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18ชั่วโมง
5612102355   นายธีรพงษ์   จันวรรณะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18ชั่วโมง
5612102367   บูรณะ   ศรีสุราช : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5612102389   นายรณกฤต   อานมณี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18ชั่วโมง
5612102398   นายสันติภาพ   แซ่ลี้ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5612102412   นายอดิพงศ์   ปารีเสน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18ชั่วโมง
5614102359   นางสาวสุกัญญา   พรรณจริต : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102360   นางสาวสุวลี   สุริยะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5615123383   ยงยุทธ   ใต้เงาสน : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
5701101371   นางสาวสุจิตตรา   อาจนคร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701102310   กิตติ์ธเนศ   โชติสินทิพานนท์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102358   นางสาวธนัดดา   รัตนประภา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102371   นัฐวัชร   ปินตา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102377   นายบริพัตร   แดงมูล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102419   นายยุทธศาสตร์   ศศิธรรัตนชัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102429   นางสาววริศรา   ดอนลาว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102439   นางสาววิไลวรรณ   สุตาติ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5701102456   นางสาวสมจินตนา   สุทธิธนกูล : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5701102459   นางสาวสายชล   จินดามัง : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5701102486   นายอัครพล   กิ่งทอง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701105314   นางสาวจารุวรรณ   ข่าขันมะลี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5701105323   นางสาวชลนิชา   พุ่มฉัตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5701105399   นางสาวเสาวภา   ส่องแสง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5703104326   สิทธิชัย   เตชะดิลก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5706101461   นางสาวอัมภาวรรณ   ดวงจันทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706104319   นางสาวกุลวดี   หงอสกุล : การเงิน 6ชั่วโมง
5706104320   นางสาวเกศวรางค์   อยู่อินทร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5706104393   นางสาวธีรนุช   สุทธิแก้ว : การเงิน 6ชั่วโมง
5706104398   นางสาวนภัสวรรณ   หมีแสวง : การเงิน 6ชั่วโมง
5706104418   นางสาวปรางทิพย์   ปาคำ : การเงิน 18ชั่วโมง
5706104422   นางสาวปาริฉัตร   คำสุขใส : การเงิน 18ชั่วโมง
5706104431   พลอยไพลิน   ธรรมสิทธิ์ : การเงิน 18ชั่วโมง
5709101417   นางสาวอัมภาพรรณ   ดวงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5712101349   นางสาวบุญญาภรณ์   เปี้ยสุยะ : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5712101373   นางสาววรัญญา   ยอนิมา : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5712101391   นางสาวสุนันท์   สุนันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5712106338   นางสาวธนัญญา   สุริยะวงศ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
5712106341   นางสาวธัญรัตน์   สาคร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
5712106345   นางสาวนันทิกานต์   ปัญญา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
5712106353   นางสาวปาริฉัตร   พิมพ์จันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5712106358   นายพร้อมพล   นรินทรางกูล ณ อยุธยา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5712106359   นางสาวพัชรินทร์   หวานแหลม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5712106377   นายวุฒิชัย   ปัตถานะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5712106382   นางสาวญาดา   รัตนโกศิลป์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
5712106383   นางสาวศิริรัตน์   ทองสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
5712106384   นางสาวศุจินธรา   ปิ่งหย่า : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
5712106388   นางสาวสโรชา   เทือกสา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5712106391   นายสิริวัฒน์   ยงโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5712106394   นางสาวสุดารัตน์   ยาวะนิล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5712106396   นางสาวสุภัสสร   ใจอุ่น : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
5712106398   นางสาวสุมิตตรา   ฑีฆายุ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
5712106404   นางสาวอัญชนา   ชมภูแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
5712106405   นางสาวอุไรวรรณ   เลือดทหาร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 18ชั่วโมง
5714101306   นางสาวกานต์ธีรา   ใจนาง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101308   นางสาวกาลธร   มาสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101335   นางสาวธนภรณ์   ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101336   นางสาวธนิฎฐา   วิชา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714101409   นางสาวอรทัย   บุญเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5715123313   นางสาวจอมขวัญ   ศรีชาย : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123314   นางสาวจันทกานต์   บำรุงศักดิ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123347   นางสาวนลัทพร   ฝั้นอุตมะ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123350   นางสาวนิลุบล   เขื่อนคำ : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
5715123369   นางสาวภัทราภรณ์   อาจจุลฬา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123383   นายวรุตม์   คำมูล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123419   นางสาวอัยลดา   วาปีทำ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5718102322   นางสาวปติญญา   เมืองจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5718102323   นายปรัชญา   เขื่อนแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5718102327   นายภาคภูมิ   ปรีชาถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5801101350   นางสาววินา   ก้อนทับทิม : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5801102455   ศุภากร   ภูพานใบ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102466   สินีพร   หลวงคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801124330   นางสาวแพรพรรณ   สร้อยสังวรณ์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5803102303   นางสาวกาญจนา   อินออน : วิศวกรรมอาหาร 18ชั่วโมง
5803105303   นางสาวจุฬารัตน์   พันธุ์จินดา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5803105320   นางสาวพูลทรัพย์   ทรัพย์สกุล : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5804102336   ปิยะวัฒน์   เฉลิมรมย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804102359   หทัยรัตน์   แสนหลวง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804104309   นายณัฐพล   ทิมทอง : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104314   ทิวาวัลย์   สมนา : สถิติ 6ชั่วโมง
5804105311   นางสาวตรีนุช   ศรีนวล : คณิตศาสตร์ 18ชั่วโมง
5804105320   นางสาวน้ำฝน   ดีจ้อย : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5804105343   นายกิตติพัทธ์   อภิวงษา : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5804105345   นายสุเมธ   แหยมนาค : คณิตศาสตร์ 18ชั่วโมง
5804106306   นายขจรศักดิ์   แก้วเตี๊ยะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106322   นายธีรลักษณ์   นิลเวศน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106323   นายณศิน   เติมศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
5804106326   นายบริพัตร   สุโขบล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804106336   มณฑกร   ก้อนนาค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5804107307   นายกิชนพนธิ์   ศรีวิชัย : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101351   นางสาวปิยะกานต์   หม่องรอบ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
5806101402   นางสาวบุญฑิตา   กัญยะบุตร : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101403   บุษยมาศ   บุญเทพ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101419   นางสาวพัฒน์นรี   โปธา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102352   นางสาวชลธิชา   เชาวทรัพย์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102404   นายธีรภัทร   จันทร์งาม : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102440   พัสกร   ว่องภาณุไพบูล : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102453   นายภาณุพงศ์   เพ็ญสละพันธ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102477   นายวิชญวัฒก์   เวชมนัส : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102485   นายวิษณุ   มาสาซ้าย : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103076   นางสาวแพรทอง   สุริยะใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103421   นางสาวพิมพกานต์   บุญมา : บัญชี 6ชั่วโมง
5806104433   นางสาวพัชลิน   บุญลา : การเงิน 18ชั่วโมง
5806104518   นางสาวสุดารัตน์   สามี : การเงิน 18ชั่วโมง
5806104522   นางสาวสุภัสสร   กิจตาวงค์ : การเงิน 18ชั่วโมง
5806104528   นางสาวหทัยกาญจน์   ตันทา : การเงิน 18ชั่วโมง
5806104545   นางสาวอารีรักษ์   อุ่นคำมี : การเงิน 18ชั่วโมง
5806105005   นางสาวชัญญ์พัชร์   ภัทท์ภูริโกศล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105014   นายณัฐพล   เอกนิคม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105015   นายณัฐวัฒน์   คฤหสันติ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5806105024   นายนวิวัฒน์   จันทกลม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105025   นิราภร   คำจันทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 18ชั่วโมง
5806105033   พีระนัฐ   โล่วันทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105049   นางสาวสายใหม   สาห่อ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105050   นางสาวสิรินภา   รัตนวงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5814101329   นางสาวธนพร   แก่นจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5815123301   นางสาวกชกร   บุญกัน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123311   Khamdee   Chongman : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123343   นางสาวธนภรณ์   แก้วสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
5815123380   นายไรวินทร์   วรรัฐเจริญสิน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123388   นางสาววาสนา   ดีดวงพันธ์ : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
5815123395   นางสาวศศิธร   เพียงสุวรรณ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123410   นายสุรเชษฐ์   จำปาบุรี : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
5818102378   นายเอนก   คำบุญชู : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
5822101352   ธีรศักดิ์   ทาวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5900102348   นายกิตติกวิน   จันทร์มี : ไม่ระบุ 6ชั่วโมง
5900102356   นายเมธาภัทร   ทรงเมฆ : ไม่ระบุ 6ชั่วโมง
5900102357   นายณัฐวิทย์   ศรีอรุณ : ไม่ระบุ 6ชั่วโมง
5900102363   นายชัชรัญ   ธนทรัพย์สิริกุล : ไม่ระบุ 6ชั่วโมง
5901101046   Sophea   Khoem : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101302   นางสาวกฤติกา   ทุมแสง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101303   นางสาวกาญจนา   สมบูรณ์ทรัพย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101304   นางสาวกาญจนียา   กาญจนา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101306   นางสาวจันทรัสม์   ตาคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101307   นางสาวจารุดี   แซ่เถา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101308   จิราภรณ์   อินทร์ต่อม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101309   จุฑามาศ   สุวิวัฒนพงศ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101310   นางสาวชลธิชา   แพทย์กลาง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101313   ชุติกาญจน์   ดวงฤทธิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101317   นางสาวณัฐณิชา   กุนาจา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101319   นางสาวณัฐทมล   โชคดี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101320   นางสาวณัฐธยาน์   จำบัวขาว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101321   นางสาวณัฐิดา   ใจพรหมมา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101329   นางสาวธวัลพร   โพธิยอด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101333   นารีรัตน์   ไชยทน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101335   นุศิตา   ทาสุรินทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101336   เบญจมัย   เหมืองทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101337   นางสาวปทุมพร   ปงเทพ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101340   นางสาวประภาภรณ์   เลยเมือง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101341   ปรางวณี   บุญอินทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101343   นางสาวปริญญาณี   ศรีพอ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101344   ปรียานุช   ชิ้นงูเหลือม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101348   นางสาวพัชรา   พันเรือนดี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101349   พิมพ์ชนก   น้อยลา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101350   เพชรรัตน์   จี้เพชร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101362   ศศิพร   จอมคำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101364   ศิริวิมลรัตน์   วงค์วาน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101368   นางสาวสุจิตตรา   เชื้อสาย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101370   นางสาวสุชาดา   พระเวียง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101371   นางสาวสุภาพร   สบฤกษ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101372   สุภาวดี   หลาบหนองแสง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101374   สุรีมาศ   จันต๊ะอินทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101375   นางสาวสุวนี   ยาวิชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901101376   นายอนุเชษฐ์   วิบูลย์กุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101377   นางสาวอนุสรา   ช่อจันทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101379   อุราวรรณ   แสนสร้อย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901102303   กนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102316   กาญจนาพร   จันทร์ดวง : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102317   กิ่งกาญจน์   ทะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102319   เกวลิน   อารินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102328   จิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102329   จิรพรรณ   ขันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102331   จีราพร   เสือสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102334   เจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102336   เฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102353   ณัฐชา   จันชูทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102358   ณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102360   ดลยากิต   สมจิตร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102365   ทักษพร   สารเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102372   ธมลวรรณ   ปาสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102374   ธัญพร   ขันจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102376   ธารสิริ   สายธิ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102379   ธารีรัตน์   ขามอรุณ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102389   ปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102390   ปนัดดา   ใจเที่ยงธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102392   ปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102393   ปวีณา   ด้วงสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102409   พัชราภรณ์   อุดมพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102413   พิชญา   ปุริตาเน : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102418   นางสาวเพ็ญพิชชา   งามศรีผ่องใส : พืชสวน 6ชั่วโมง
5901102420   ภัทราพร   ไพศาลนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102421   ภัสร์สรณ์   เกลียวนาค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102428   มณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102430   มยุริน   เกี๋ยงมะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102431   มาริสา   จันต๊ะวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102436   ยุพารัตน์   ห่อกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102437   เยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102441   ฤทัยรัตน์   แก้วติน : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102447   วรัญญา   ดนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102451   วาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102454   วิชุดา   หม้อดี : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102459   ศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102460   ศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102462   ศศิวิมล   สุกิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102465   ศิริพร   ศรีเกิน : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102466   ศุธิษา   นาจารย์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5901102468   สริญญา   คำสุข : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102471   นางสาวสิริปภา   เทียนงาม : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5901102473   สุดารัตน์   อินอ่อน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102480   สุมาลี   ดานขุนทด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5901102486   ไหมคำ   มณีกรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5901102505   กนกวรรณ   แซ่ท้าว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5901102506   จีระพงษ์   เดชะทิศ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102508   ปราณิศา   พาลึก : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901102513   สุกันยา   บัวอิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5901105309   นายกิตติ   สระแก้วมณี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105317   นายฉมาชัย   คำสุวรรณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105324   ญาณิศาม์   นามเมือง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105325   นางสาวฐิตินันต์   อัศวพูลทรัพย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105329   นายณัชพล   พรหมเย็น : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5901105330   นางสาวณัฎฐาพร   หมวกสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105333   นางสาวณัฐริกา   พรหมมาเตียม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105335   นายทศพร   เด่นจักร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105338   นายธีรศักดิ์   คำทอน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105341   นางสาวนนธิชา   บัวรัตน์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105342   นางสาวนฤมล   สร้อยกาบแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105345   นายบุญทวี   ภูมิบริสุทธิ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105348   นางสาวปทิตตา   จันทร์กลิ่น : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105353   นายปัญจพล   สุริยธนกุล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105354   เปรมกมล   นิลเพ็ชร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105357   นางสาวพรสราญ   พรศิริโสภา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105362   นางสาวพิมพ์พิชญ์   สุขเสาร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105363   นางสาวพิมพ์วิมล   พลรักษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105386   นางสาวส้มโอ   ฉิมเสือ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105389   สิทธิโชติ   เภาเจริญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 18ชั่วโมง
5901113304   กุลนิดา   ไพลสีม่วง : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113329   พิกุล   ชูชื่นบุญ : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113333   รุ่งนภา   หยกรัศมีโรจน์ : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113338   ศศินา   โพธิ์ทอง : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113341   สุกัญญา   ศรีบัวขาว : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901113346   อังคณา   สวัสดี : ปฐพีศาสตร์ 18ชั่วโมง
5901124303   นายจักรกริช   ห่วงเนาวกุล : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง
5901124312   นางสาวณัฐวดี   เวศยพิรุฬห์ : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง
5901124315   นที   โพธิ์ศรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5901124316   นางสาวบัวผัด   จะโบ : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง
5901124318   พรทิพย์   เชาวกิจโสภณ : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง
5901124329   นางสาวอรุโณทัย   วงศ์ใหม่ : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง
5901125310   ชลธิชา   เชื้อแถว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125339   รุ่งอรุณ   คำเก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125350   สุดาภรณ์   ผดุงเวช : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125354   อัจฉริยาพร   สวัสดิ์วงศ์ไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901126302   จงกลวนี   ช่างไม้ : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126303   จิณณพัต   ลดหวั่น : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126304   จิดาภา   เพ็งสว่าง : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126305   จิรัชยา   ธูปหอม : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126308   จุฑามาศ   ศิริเวช : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126309   ฉัตรกมล   ศรีจันทร์ดี : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126314   ณัฐวิภา   ติระถา : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126315   ต่อศักดิ์   โพธิกุล : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126316   ตันหยง   เอมอยู่ : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126317   ธัญลักษณ์   ใจตั้ง : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126319   นภัสกรณ์   ทะเหมย : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126320   น้ำทิพย์   ลีนา : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5901126321   ณัฐลภัส   ปัญญา : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง