สถานที่ : ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับลงทะเบียน : 7/10/2559 - 20/10/2559

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ : 25 / 1800
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นางสาวสุวลี สุริยะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2 นางสาวกชนิภา รุ่งปาวรีย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 นางสาวนิราภร คำจันทร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
4 นางสาวสุกัญญา พรรณจริต
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
5 นางสาวพิชนันท์ ไชยชนะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
6 นางสาวนิราภร คำจันทร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
7 นางสาวบุณยาพร วรรณคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (การประมง)
8 นายกิตติพงศ์ ยอดสิน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
9 นางสาวปิยะกานต์ หม่องรอบ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 2
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
10 นางสาวทิติมา สอนเชียงคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
11 นางสาวพูลทรัพย์ ทรัพย์สกุล
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
12 นางสาวธัญลักษณ์ ไกรยาน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี3
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
13 นายพงศธร สุจิตธรรม
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
14 นายบรรเจิด อินทจักร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
15 นางสาวกิติยวดี สุรินทร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
16 นางสาวอัจฉราพร ตาเฟื่อง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
17 นางสาวอัจฉราพรรณ บุญโทย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
18 นางสาวนันทวรรณ ใจธรรม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
19 นางสาวปภาวรินทร์ จินา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
20 นางสาววรัญญา ยอนิมา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
21 นางสาวบุญญาภรณ์ เปี้ยสุยะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์
22 นายขจรศักดิ์ ชัยยาศรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
23 นายกมล รินคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
24 นายวสวัตติ์ กองสิน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
25 นางสาววรัญญา เทียมศรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการประมง