โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
2. ถ้ามีการจัดกิจกรรมนี้อีกในอนาคต ท่านมีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการนี้
อย่างไร
- การประชาสัมพันธ์โครงการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่านี้
- การแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง ควรให้มีระยะเวลามากขึ้น
- ให้มีหน่วยเลือกตั้งในแต่ละคณะ และการนับคะแนนให้นำมานับรวมที่หน่วยนับคะแนนกลาง
- การตอบคำถามของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่ชัดเจน ควรฝึกการตอบคำถามและให้ความรู้แก่คณะกรรมการให้มากกว่านี้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ และมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งผู้นำ ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ากิจกรรมนี้สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการและการมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งผู้นำนักศึกษา อยู่ในระดับมาก (4.00)
2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงหลักแห่งประชาธิปไตย ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ากิจกรรมนี้สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงหลักแห่งประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก (4.00)
3 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ากิจกรรมนี้สามารถส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก (4.08)
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีส่วนร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา และการได้ผู้นำองค์กรนักศึกษา จำนวน 15 องค์กร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของผู้มีสิทธิ์
เชิงปริมาณ ระดับ 3.41 4.53 100
2. ระดับความคาดหวังต่อสิ่งที่ได้รับจากโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.41 3.81 100
3. จำนวนผู้นำนักศึกษาที่ได้รับเลือกตั้ง จำนวน 15 องค์กร
เชิงปริมาณ องค์กร 15 10 66.67
รวม      88.89
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 88.89
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/02/2559  - 31/05/2559 08/02/2559  - 31/03/2559
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ