โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 41
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจให้แข็งแรงรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้นักศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ความหมายของคำว่า “Green Organic Ecology” ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนรู้การทำงานร่วมกันภายในหมู่คณะ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ตระหนักถึงเรื่องความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
3. - ค่าใช่จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 565260 0.00
4. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
5. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
02/03/2558  - 31/05/2558 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ