-

สถานที่ : สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่รับลงทะเบียน : 1/3/2558 - 3/4/2558


จำนวนผู้ลงทะเบียน : 9 / 5130
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 เสกสรรค์ คันธวี
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
2 อนุสิษฐ์ กรุดเพ็ชร
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
3 พงศธร สุจิตธรรม
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
4 ภาวิณีย์ น้อยอ้าย
วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
5 ภัทราวรรณ ไกรกิจราษฎร์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
6 จันทร์จิรา สอาดเอี่ยม
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
7 มนตรี ภิระบรรณ์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
8 พัชรี พรมปินตา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
9 พรทิพย์ พันโสม
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)