นาง ประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์
Mrs. Pratoomtip Duangdeetaweeratana
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การเมืองและการปกครอง
2. รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การแนะแนว
2. การปกครอง
3. พืชผัก
4. การใช้ภาษาไทย

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล