กองวิเทศสัมพันธ์
1. นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ ข396 ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
1. นางกนกวรรณ เครือมณี 527 นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาต่างประเทศ
1. น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี 437 นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย 166 นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย