อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
Mrs. Kringkarn Jaroenkul
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปศาสตร์-นิเทศศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : กทปส.-64-001 : กระบวนการพัฒนานวัตกรรมสื่อ(Production based) เพื่อเสริมสร้างทักษะการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนสู่สายงานอาชีพด้านการสื่อสารดิจิทัล (Media Lab)
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ)

2. 2562 : กองทุนพัฒนาสื่อ -62-001 : การพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสังคม(Media Lab)
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์)

3. 2562 : รพ.สวนปรุง.-63-001 : ภาพยนตร์สั้นบำบัดเพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงบวกลดภาวะความเครียดและปรับเปลี่ยนวิธีการเผชิญกับปัญหา เพื่อลดปัญหาการใช้สารเสพติด สำหรับกลุ่มนักศึกษาชั้นปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (โรงพยาบาลสวนปรุง)

4. 2562 : กสศ.-63-001 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง)
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)

5. 2561 : กสทช-62-002 : การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทคมนาคมแห่งชาติ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 : 290-301 (2562) (29 มีนาคม 256

สื่อสิ่งพิมพ์ : ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล