พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลีนต่อปลาการ์ตูนแดง
นักวิจัย :
นางสาวศศิวิมล สีนุ้ยคง , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ดำเนินการ :
02/06/2563 - 24/09/2563
บทคัดย่อ :
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) และระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของการใช้ฟอร์มาลีนในปลาการ์ตูนแดง (Premnas biaculeatus) ขนาดอายุ 21 วัน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 8 ชุดการทดลองๆ ละ 2 ซ้ำ คือ ระดับความเข้มข้น 0 (ชุดควบคุม), 120, 140, 160, 180, 200, 220 และ 240 ppm ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันโดยวิธีชีววิเคราะห์แบบน้ำนิ่ง (static technique) เพื่อหาค่าความเข้มข้นที่ทำให้ปลาการ์ตูนแดง ตายครึ่งหนึ่งในเวลา 48 ชั่วโมง (48h-LC50) คำนวณค่า LC50 ด้วยวิธี Probit analysis และโปรแกรม Microsoft excel ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า การตายของปลาการ์ตูนแดงมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของฟอร์มาลีนเพิ่มขึ้น โดยความเข้มข้นของฟอร์มาลีนที่ทำให้ปลาการ์ตูนแดงตายร้อยละ 50 (LC50) ที่ 24 และ 48 ชั่วโมง คือ 169.82 และ 144.54 ppm ตามลำดับ และความเข้มข้นที่ปลอดภัยของฟอร์มาลีนต่อปลาการ์ตูนแดง คือ 21.1 ppm