อาจารย์ ดร. นทีทิพย์ สรรพตานนท์
Dr. Nateetip Sanpatanon
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : การจัดการดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2. ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ

3. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การจัดการธุรกิจ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. สื่อสารมวลชน
2. การบริหารการพัฒนา
3. เศรษฐศาสตร์การเมือง
4. ศาสนา

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-015 : การจัดการด้านการสื่อสารดิจิทัลผลิตภัณฑ์พรีไอโอนิคปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

2. 2563 : มจ.1-63-02-001 : การพัฒนาระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

3. 2563 : มจ.1-63-02-001.5 : กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ข้าวในระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เขตภาคเหนือตอนบน
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

4. 2563 : 0.2-64.10 : กลยุทธ์การจัดการธุรกิจร้านขนมไทยคุณเอ๋ จังหวัดอุตรดิตถ์
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

5. 2563 : 0.2-64.12 : ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการทาการตลาดออนไลน์ของ SHOPEE และ LAZADA
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

6. 2563 : 0.2-64.13 : การจัดการธุรกิจภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษาธุรกิจแพอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

7. 2563 : 0.2-64.16 : กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของสถานีบริการน้้ามันอิสระในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

8. 2563 : 0.2-64.6 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง ของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายผ่านแอปพลิเคชั่นอินสตาแกรม ในประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

9. 2562 : มจ.2-63-057 : กลยุทธิ์การสื่อสารเนื้อหาเรื่องราวการจัดการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางดิจิทัล
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

10. 2562 : 0.2-63.9 : กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจขายเบียร์ จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

11. 2562 : 0.2-63.10 : กลยุทธ์การสร้างคุณค่า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชาวเขาเผ่าม้งในจังหวัดเชียงใหม่ สู่ตลาดดิจิทัล
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

12. 2562 : 0.2-63.14 : การวางแผนกำลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด กรณีศึกษา บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

13. 2562 : 0.2-63.18 : ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้าผ้าใบสนีกเกอร์ทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : โมเดลธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของข้าวเพื่อสุขภาพเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ [0.2]
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของข้าวเพื่อสุขภาพเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2564 : การจัดการธุรกิจภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษาธุรกิจแพอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี [0.2]
ชื่อผลงาน : การจัดการธุรกิจภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษาธุรกิจแพอุทยานแห่งชาติเขาสก
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2564 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทาการตลาดออนไลน์ของ SHOPEE และ LAZADA [0.2]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์ของ SHOPEE และ LAZADA
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2564 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง ของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย ผ่านแอปพลิเคชั่นอินสตาแกรม ในประเทศไทย [0.2]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิง ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ผ่านแอปพลิเคชั่นอินสตาแกรม ในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2564 : กลยุทธ์การจัดการธุรกิจร้านขนมไทยคุณเอ๋ จังหวัดอุตรดิตถ์ [0.2]
ชื่อผลงาน : กลยุทธ์การจัดการธุรกิจร้านขนมไทยคุณเอ๋ จังหวัดอุตรดิตถ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2563 : กลยุทธ์การสร้างคุณค่าเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชาวเขาเผ่าม้งในจังหวัดเชียงใหม่สู่ตลาดดิจิทัล [0.2]
ชื่อผลงาน : กลยุทธ์การสร้างคุณค่า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชาวเขาเผ่าม้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ สู่ตลาดดิจิทัล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล