ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
Asst. Prof. Dr. Thatphong Awirothananon
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy ()
สถาบันการศึกษา : Griffith University

2. ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : วช.-64-013.6 : การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนของการเลี้ยงไก่กระดูกดำของชุมชนเกษตรกร
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

2. 2563 : OT-64-097 : อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีผลต่อราคาหุ้นและผลการดำเนินงาน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2562 : 0.6-63.6 : ผลกระทบพลังงานแสงอาทิตย์และค่าแรงงานต่อความคุ้มค่าทางการเงินของโรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

4. 2562 : OT-62-027 : อิทธิพลของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

5. 2562 : 0.2-62.9 : ผลกระทบพลังงานแสงอาทิตย์และค่าแรงต่อความคุ้มค่าทางการเงินของโรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

6. 2562 : 0.6-62.2 : อิทธิพล คณะกรรมการบริษัท ข้อมูลรายงาน ความยั่งยืน บริษัทจดทะเบียน
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

7. 2562 : 0.8-62.7 : วิเคราะห์ความแตกต่างการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคเขตเมืองและนอกเมืองในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

8. 2562 : 0.2-63.15 : การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์แปรรูปไบโอชาร์ เพื่อนาไปสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรตาบลท่าวังตาล อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

9. 2561 : มจ.1-62-01-029 : การจัดการนวัตกรรมจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

10. 2561 : มจ.1-62-01-029.4 : การสร้างและพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

11. 2561 : มจ.1-62-01-029.5 : การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

12. 2561 : OT-62-022 : ผลกระทบของการวางแผนภาษีต่อต้นทุนหนี้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

13. 2561 : 0.2-62.6 : การวิเคราะห์การใช้พลังงานและต้นทุนการแปรรูปข้าวของระบบสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

14. 2561 : 0.8-62.2 : แบบจำลองผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจ โรงเรียนสอนภาษาในประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   ฉบับที่ : ฉบับที่ 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : ฉบับที่ 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Accounting and Finance   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารปาริชาต   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Trade, Economics and Finance   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการบัญชีและการจัดการ   ฉบับที่ : 11

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารราชมงคลล้านนา   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารปาริชาต   ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : 35(2)

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2562 : การวิเคราะห์การใช้พลังงานและต้นทุนการแปรรูปข้าวของระบบสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ [0.2]
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของโรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการแปรรูปข้าวเปลือก ของกลุ่มเกษตรกร ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล