น.ส. อัจฉราพร ศิวิลัย
Miss Atcharaphorn Siwilai
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาและการแนะแนว)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. จิตวิทยา
2. จิตวิทยาการปรึกษา
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การบริการการท่องเที่ยว
2. การแนะแนวอาชีพ
3. การให้คำปรึกษา

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล