นาย อภิชาติ เตภักดี
Mr. Apichart Teapakdee
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาตรี : เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบเครื่องเรือน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การจัดวางภาพ ตัวอักษร และสิ่งประกอบอื่น ๆ
2. การพิมพ์
3. การออกแบบสิ่งพิมพ์
4. การใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสิ่งพิมพ์
5. ออกแบบเครื่องเรือน
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การถ่ายรูป
2. การตกแต่งภาพถ่าย
3. การตัดต่อภาพยนตร์และโทรทัศน์
4. การถ่ายภาพยนตร์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล