อาจารย์ วิชญา โคตรฐิติธรรม
Miss Witchaya Khotarathititham
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต (การออกแบบ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : กสทช.-64-001 : เสริมสร้างการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน "คนทันสื่อ" ระดับภูมิภาค
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

2. 2563 : บพท.-64-002 : ตลาดออนไลน์และการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพและเพิ่มช่องทางการตลาดสมัยใหม่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่)

3. 2562 : กองทุนพัฒนาสื่อ -62-001 : การพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสังคม(Media Lab)
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์)

4. 2561 : กสทช-62-002 : การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทคมนาคมแห่งชาติ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล