ความเชี่ยวชาญบุคลากร : ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
การปรับปรุงพันธุ์แตงโม
(จำนวน 1 คน)
การปรับปรุงพันธุ์พริก
(จำนวน 1 คน)
การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
(จำนวน 1 คน)
การผลิตผักในมุ้งตาข่าย
(จำนวน 1 คน)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนปลายยอดแตงโม
(จำนวน 1 คน)
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 คน