มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับมีทั้งหมด 1 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. ข้าราชการบำนาญ  : 1  คน
ข้าราชการบำนาญ (1)