รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : งาขี้ม้อน สารประกอบฟีนอลิก rosmarinic acid เอนโดไฟท์ Pseudomonas