ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 332
ชื่อสมาชิก : รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : ratchaneewan@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 21/3/2554 16:19:59
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 21/3/2554 16:19:59


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
แบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร ด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามที่กำหนดไว้ในสมมติฐานการวิจัย แล้วทดสอบว่าแบบจำลองนั้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลที่เก็บมาหรือไม่ สามารถสร้างแบบจำลองเพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้หลายรูปแบบ ทั้งความสัมพันธ์ในการวัดตัวแปรในทางทฤษฎีด้วยตัวชีวัดต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุกับตัวแปรผล การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ต้องอาศัยความรู้ทางสถิติที่นำไปใช้เกี่ยวกับ 1. การวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) 2. สถิติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหลักการของ SEM Regression Analysis 3. การวิเคราะห์ปัจจัย (Exploratory and Confirmatory Factor Analysis) 3. First Order CFA และ Second Order CFA 4. การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อนำไปใช้ในกระบวการวิเคราะห์ SEM