Blog : องค์ความรู้งาน KM ด้านงานวิจัย
รหัสอ้างอิง : 1426
ชื่อสมาชิก : ปวริศา ศรีสง่า
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pavarisa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 21/10/2556 10:47:24
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 21/10/2556 10:47:24

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : องค์ความรู้งาน KM ด้านงานวิจัย
องค์ความรู้งาน KM ด้านงานวิจัย
องค์ความรู้งาน KM ด้านงานวิจัย » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ โครงการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง รู้ทันแหล่งทุน
องค์ความรู้ : การขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก การพัฒนางานวิจัยให้ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจหรือด้านสังคมควรเริ่มต้นจากกระบวนการคิดโจทย์วิจัยที่สามารถเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ หรือศาสตร์อื่นๆ เข้าด้วยกัน โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 1. การคิดหัวข้อโครงการวิจัยที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์หรือความต้องการของแหล่งงบประมาณ โครงการวิจัยที่เป็นปัญหาหรือความต้องการของภาคเอกชน โครงการวิจัยทางสังคมที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน เป็นต้น 2. การเชื่อมโยงกับองค์ความรู้อื่นๆ หรือหน่วยงานอื่น เช่น การร่วมมือกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย หรือภาคเอกชน โดยเฉพาะการทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการพิจารณาได้รับทุนวิจัยเป็นอย่างยิ่ง
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 341  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปวริศา ศรีสง่า  วันที่เขียน 14/9/2564 16:45:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/5/2565 23:11:29

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้