Blog : KM กลุ่มสายงาน IT
รหัสอ้างอิง : 29
ชื่อสมาชิก : สมชาย อารยพิทยา
เพศ : ชาย
อีเมล์ : somchai@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:44

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : KM กลุ่มสายงาน IT
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสายงาน IT
KM กลุ่มสายงาน IT » ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ผู้เขียน ได้รับเชิญจากรองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรในงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ในหัวข้อการจัดทำฐานข้อมูลและระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานนั้น ข้าพเจ้าขอนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
คำสำคัญ : ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 652  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 15/8/2562 15:54:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 16:05:56
KM กลุ่มสายงาน IT » “การสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามตำแหน่งทางวิชาการในสายงาน IT”
ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีปรัชญา วิสัยทัศน์ที่มุ่งส่งเสริมปัญญา พัฒนาและแสวงหาการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ผู้เสนอโครงการจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องข้างต้น จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่ เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่อไป
คำสำคัญ : การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น  ผลงานวิชาการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2533  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 7/9/2560 12:03:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 8:27:20

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้