รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ในปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน2567)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2567
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม100
2.อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา100
3.อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา1265
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล100
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ100
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ17173
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์14180
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล17175
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์1110
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง1140
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์100
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์1120
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา100
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ100
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี17170
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี100
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร1110
18.รองศาสตราจารย์ ดร.Rameshprabu Ramaraj100
19.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์1445
20.รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ1180
21.รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล100
22.รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน17110
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023