รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน2567)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2567
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร1120
2.อาจารย์กรรณิกา ฮามประคร100
3.อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์100
4.อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย100
5.อาจารย์ยุทธนา สุนันตา100
6.อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง100
7.อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ100
8.อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว1230
9.อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์100
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก100
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี100
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย100
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์100
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์1130
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ14180
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง100
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม1130
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์1120
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น100
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี1265
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023