รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน2567)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2567
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร100
2.อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน1285
3.อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร100
4.อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ15160
5.อาจารย์มุกริน หนูคง100
6.อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์100
7.อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์12116
8.อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ1290
9.อาจารย์ ดร.พฤกษ์ ชูสังข์11100
10.อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร12110
11.อาจารย์ชวกร ศรีเงินยวง11100
12.อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม100
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย100
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ13130
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี11100
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์1160
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม12114
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่100
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ1290
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย100
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม100
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร100
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม100
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์100
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม116
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์14142
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี12114
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง100
29.รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร100
30.รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก112
31.รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่100
32.รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์100
33.รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล100
34.รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์100
35.รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า100
36.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ100
37.รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ12107
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023