รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะบริหารธุรกิจ ในปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน2567)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2567
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์110
2.อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์1120
3.อาจารย์อดิศร สิทธิเวช100
4.อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน100
5.อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว100
6.อาจารย์พิชิต สิทธิกัน100
7.อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท100
8.อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์110
9.อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์100
10.อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม1175
11.อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล100
12.อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์100
13.อาจารย์อรทัย ดุษฎีดำเกิง100
14.อาจารย์สุชีรา ขยาย1115
15.อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สารมาท1150
16.อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร1130
17.อาจารย์พัทธ์ยศ เดชศิริ100
18.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์1255
19.อาจารย์ ดร.สุตาภัทร คงเกิด1250
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ100
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น1160
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต100
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร1235
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์1110
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล100
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์100
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ12120
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข11100
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์135
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช100
31.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น100
32.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ120
33.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล1250
34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์1150
35.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์12100
36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม1235
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง100
38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว1250
39.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์100
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ11100
41.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้100
42.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร110
43.รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก100
44.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล1370
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023