รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะผลิตกรรมการเกษตร ในปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน2567)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2567
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ภรนาลินท์ สิงหบำรุง100
2.อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์1115
3.อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น100
4.อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย1262
5.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์1150
6.อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ1217
7.อาจารย์วินัย แสงแก้ว100
8.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี100
9.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว1170
10.อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น100
11.อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท100
12.อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร100
13.อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์100
14.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม1115
15.อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์1120
16.อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย100
17.อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ1295
18.อาจารย์ ดร.อำพล สอนสระเกษ11100
19.อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์115
20.อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์100
21.อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา14160
22.อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ100
23.อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์117
24.อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ100
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก1275
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา12200
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว1230
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์100
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล1125
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด100
31.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน1217
32.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี12110
33.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร12160
34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น1115
35.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย100
36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ100
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา100
38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด100
39.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง1290
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์1120
41.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร14190
42.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี พุทธา100
43.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์13105
44.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์1120
45.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม1270
46.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์12115
47.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ100
48.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์100
49.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี1385
50.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก1175
51.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล100
52.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์100
53.รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี100
54.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น100
55.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง1140
56.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ1215
57.รองศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล100
58.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ100
59.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ1145
60.รองศาสตราจารย์ ดร.ระวี คเณชาบริรักษ์100
61.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต100
62.ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช13180
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023