รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ วิทยาลัยนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.Prakash Murgeppa Bhuyar100
2.อาจารย์Lin Tzu-Wen100
3.อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด100
4.อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน100
5.อาจารย์ ดร.กาญจนา สมมิตร1150
6.อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล1110
7.อาจารย์ ดร.วัชรนันท์ ทองมา100
8.อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา1335
9.อาจารย์ ดร.กฤติยา ทองคุ้ม100
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์100
11.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล100
12.รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี100
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023