รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี100
2.อาจารย์นารีวรรณ กลิ่นรัตน์100
3.อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง14310
4.อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ1295
5.อาจารย์ ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง100
6.อาจารย์ ดร.รุจาดล นันทชารักษ์100
7.อาจารย์จิระพงค์ ไชยซาววงค์1กำลังศึกษาต่อ00
8.อาจารย์ ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์1116
9.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์100
10.อาจารย์กฤษตธี สุนันตา13170
11.อาจารย์ ดร.ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร1กำลังศึกษาต่อ00
12.อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์14115
13.อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี1120
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล100
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย100
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล100
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข100
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา1260
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์1260
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราภา ศุทรินทร์100
21.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี14155
22.รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ15180
23.รองศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม100
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023