รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์อมรเลิศ พันธ์วัตร์100
2.อาจารย์เจนนารา วงศ์ปาลี1150
3.อาจารย์วารุณี ผ่องแผ้ว100
4.อาจารย์สุทธิลักษณ์ จันทะวัง115
5.อาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง1160
6.อาจารย์ ดร.วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์11100
7.อาจารย์สุรัช สุนันตา100
8.อาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ11100
9.อาจารย์หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง11100
10.อาจารย์บุษกร ยอดทราย1110
11.อาจารย์ศุภวรรณ ใจบุญ11100
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาพร ศรีสว่าง100
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023