รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร1290
2.อาจารย์กรรณิกา ฮามประคร100
3.อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์1115
4.อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย1315
5.อาจารย์ยุทธนา สุนันตา110
6.อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง1230
7.อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ1215
8.อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว1130
9.อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์15100
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก18158
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี1115
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย1455
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์100
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์16115
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ112165
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง113145
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม1473
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์14125
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น1253
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี1150
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023