รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ13112
2.อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม16204
3.อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์100
4.อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข12100
5.อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี1กำลังศึกษาต่อ110
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์110
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง100
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล100
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ1275
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์12100
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา110
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร1340
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ13170
14.รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์1493
15.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล16130
16.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส1120
17.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ17130
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023