รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะศิลปศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี100
2.อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี12120
3.อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร100
4.อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์100
5.อาจารย์พสุนิต สารมาศ1368
6.อาจารย์ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน100
7.อาจารย์วาสนา ศรีรักษ์1160
8.อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์1260
9.อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ1110
10.อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี1125
11.อาจารย์พีรดา ประจงการ1120
12.อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา1335
13.อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น100
14.อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน100
15.อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต100
16.อาจารย์ดาว แสงบุญ100
17.อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ1115
18.อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู100
19.อาจารย์จิราภรณ์ แม็คกลาเดอร์รี่1กำลังศึกษาต่อ00
20.อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง1110
21.อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช100
22.อาจารย์อนงค์กร เทรล100
23.อาจารย์รงรวง ภาษยะวรรณ1กำลังศึกษาต่อ00
24.อาจารย์สุพิน ลักษณ์นารากุล100
25.อาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล100
26.อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์1130
27.อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล1110
28.อาจารย์จิราภา สุภา1140
29.อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว100
30.อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล100
31.อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล1130
32.อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต12110
33.อาจารย์ ดร.ลักขณา ชาปู่11100
34.อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ1150
35.อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์1118
36.อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล100
37.อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ1110
38.อาจารย์จิตตรัตน์ ตันเสนีย์1กำลังศึกษาต่อ00
39.อาจารย์แพรวา รัตนทยา100
40.อาจารย์ปาริฉัตร พิมล100
41.อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ15266
42.อาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์100
43.อาจารย์จิราดร ถิ่นอ่วน1กำลังศึกษาต่อ00
44.อาจารย์วาสิดา สาวงศ์ทะ110
45.อาจารย์วันวิสา เสาร์ใจ100
46.อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค1กำลังศึกษาต่อ116
47.อาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์100
48.อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี100
49.อาจารย์มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์1กำลังศึกษาต่อ00
50.อาจารย์เสาวรีย์ ชัยวรรณ1กำลังศึกษาต่อ00
51.อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา1241
52.อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์100
53.อาจารย์เวลิกา มามูล1กำลังศึกษาต่อ00
54.อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู100
55.อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ1125
56.อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา เหลาราช12100
57.อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์1376
58.อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี11100
59.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด11100
60.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ1116
61.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์12100
62.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์100
63.ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล11100
64.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด1280
65.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล100
66.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ100
67.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง100
68.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ15239
69.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์100
70.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล100
71.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์100
72.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป1126
73.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร1110
74.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ1260
75.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน12150
76.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา11100
77.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง100
78.รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง100
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023