รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล100
2.อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล12200
3.อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์1235
4.อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร1110
5.อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น100
6.อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์14115
7.อาจารย์ ดร.ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ100
8.อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร1260
9.อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์1280
10.อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร14195
11.อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา1385
12.อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ1110
13.อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ1240
14.อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช1348
15.อาจารย์ ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์1350
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร100
17.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง1150
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023