รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะเศรษฐศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์100
2.อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์100
3.อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี100
4.อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด100
5.อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์11100
6.อาจารย์วาสนา สุขกุล1กำลังศึกษาต่อ00
7.อาจารย์ ดร.เกวลิน สมบูรณ์100
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Jorge Fidel Barahona Caceres100
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์1380
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ100
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน100
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี100
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล100
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล1140
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์100
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร1150
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล100
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์1372
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์1140
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว100
21.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์13200
22.รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน100
23.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล1140
24.รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล1265
25.รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์1250
26.รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน100
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023