รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร1150
2.อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน1235
3.อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร1220
4.อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ1355
5.อาจารย์มุกริน หนูคง100
6.อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์100
7.อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์1375
8.อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ1295
9.อาจารย์ ดร.พฤกษ์ ชูสังข์100
10.อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร1275
11.อาจารย์ชวกร ศรีเงินยวง100
12.อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม1227
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง100
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ13180
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย100
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี100
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์100
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม17235
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่100
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย100
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ1110
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม100
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร100
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม100
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์100
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม1220
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์11075
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี1265
29.รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร100
30.รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก110
31.รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่11100
32.รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์1140
33.รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล100
34.รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์13120
35.รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า100
36.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ110
37.รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ1230
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023