รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์100
2.อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ130
3.อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์100
4.อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน12110
5.อาจารย์กัญญา บุตราช100
6.อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร120
7.อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์1116
8.อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง100
9.อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ สาระไชย100
10.อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์100
11.อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง1270
12.อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง11100
13.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์100
14.อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช1275
15.อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์100
16.อาจารย์ ดร.จิราวรรณ รอนราญ100
17.อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง100
18.อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล100
19.อาจารย์อลงกต กองมณี100
20.อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช100
21.อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ100
22.อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์100
23.อาจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี100
24.อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน100
25.อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช1280
26.อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์100
27.อาจารย์ ดร.สายรุ้ง เมืองพิล100
28.อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว12151
29.อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง1320
30.อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล113320
31.อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ100
32.อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง1240
33.อาจารย์ ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่100
34.อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล15127
35.อาจารย์ศริญณา มาปลูก1116
36.อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค12120
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่1224
38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง1224
39.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ110
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ115
41.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์1270
42.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ1410
43.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์1245
44.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง1384
45.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล1235
46.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล1235
47.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ100
48.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง100
49.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย100
50.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ1กำลังศึกษาต่อ00
51.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล1435
52.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน1255
53.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง1190
54.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ12120
55.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์120
56.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ100
57.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์100
58.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส110
59.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน100
60.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว100
61.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย110
62.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ราชกิจ100
63.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ1210
64.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ1110
65.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี1447
66.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว100
67.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า120
68.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์100
69.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์1482
70.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี110
71.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี110
72.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ100
73.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง1270
74.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร1120
75.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล13145
76.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม100
77.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี1110
78.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม100
79.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์1150
80.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก115
81.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย1110
82.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม100
83.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร100
84.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง1110
85.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จันทร์งาม1กำลังศึกษาต่อ00
86.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย1150
87.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง14120
88.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา100
89.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล100
90.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล100
91.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์100
92.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์1155
93.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์1464
94.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง100
95.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชชยานิดา คำวิชัย1กำลังศึกษาต่อ00
96.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ100
97.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ110
98.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู1130
99.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี1295
100.รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล100
101.รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์140
102.รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท100
103.รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด1280
104.รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด1170
105.รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข11100
106.รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต1290
107.รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ100
108.รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู13110
109.รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย110
110.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ1210
111.รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล100
112.รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า1110
113.รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์100
114.รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล12180
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023