รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะบริหารธุรกิจ ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์110
2.อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์100
3.อาจารย์อดิศร สิทธิเวช12200
4.อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน1590
5.อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว1240
6.อาจารย์พิชิต สิทธิกัน1กำลังศึกษาต่อ00
7.อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท1กำลังศึกษาต่อ00
8.อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์13140
9.อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์120
10.อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม13260
11.อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล14140
12.อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์1120
13.อาจารย์อรทัย ดุษฎีดำเกิง1กำลังศึกษาต่อ00
14.อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สารมาท1110
15.อาจารย์สุชีรา ขยาย1240
16.อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร15210
17.อาจารย์พัทธ์ยศ เดชศิริ1กำลังศึกษาต่อ00
18.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์1660
19.อาจารย์ ดร.สุตาภัทร คงเกิด100
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ110
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น11295
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต11100
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์120
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล1340
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร1210
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์100
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ15110
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข1340
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์110
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช1375
31.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ130
32.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล1410
33.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น1160
34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์1310
35.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์12110
36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม1215
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง1210
38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว1410
39.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์1120
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ15275
41.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้100
42.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร110
43.รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก1270
44.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล1650
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023